Vùng phủ sóng của VNPT
1.Vùng cung cấp dịch vụ thoại
 
Vùng cung cấp dịch vụ thoại
2.Vùng cung dịch vụ Data Internet 3G
 
Vùng lõi(vùng cung cấp dịch vụ có tốc độ tải hướng xuống tối thiểu 1Mbit/s:Tốc độ trung bình Vdavg≥1Mbit/s.
 
Vùng biên(vùng cung cấp dịch vụ có tốc độ tải hướng xuống tối thiểu 256Kbit/s):Tốc độ trung bình Vdavg≥256Kbit/s.
 
Vùng hỗn hợp (vùng biên và vùng lõi):Tốc độ trung bình Vuavg≥256kbit/s
3.Vùng dịch vụ Data Internet 4G
 
Vùng lõi(vùng cung cấp dịch vụ có tốc độ tải hướng xuống tối thiểu 4Mbit/s:Tốc độ trung bình Vdavg≥4Mbit/s.
 
Vùng biên(vùng cung cấp dịch vụ có tốc độ tải hướng xuống tối thiểu 2Mbit/s):Tốc độ trung bình Vdavg≥2Mbit/s.
 
Vùng hỗn hợp (vùng biên và vùng lõi):Tốc độ trung bình Vuavg≥1Mbit/s