Điểm giao dịch
Tên Địa chỉ Số điện thoại Loại cửa hàng Thời gian làm việc Đơn vị quản lý