11:55 09/12/2020

VÙNG PHỦ SÓNG CÚA VNPT

1. Vùng cung cấp dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất
 
- Vùng cung cấp dịch vụ thoại

2. Vùng cung cấp dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ truy nhập vô tuyến WCDMA
 
Vùng cung cấp dịch vụ 1:
- Tốc độ tải dữ liệu tối thiểu theo hướng xuống (Vdmin1): 1Mbit/s.
- Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng xuống (Vdavg1) ≥ 1Mbit/s.
- Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng lên (Vuavg) ≥ 256kbit/s.
 
Vùng cung cấp dịch vụ 2:
- Tốc độ tải dữ liệu tối thiểu theo hướng xuống (Vdmin2): 256kbit/s.
- Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng xuống (Vdavg2) ≥ 256kbit/s.
- Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng lên (V uavg) ≥ 256kbit/s.
3. Vùng cung cấp dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE-Advance
 
Vùng cung cấp dịch vụ 1:
- Tốc độ tải dữ liệu tối thiểu theo hướng xuống (Vdmin1): 5Mbit/s.
- Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng xuống (Vdavg1) ≥ 15Mbit/s.
- Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng lên (Vuavg) ≥ 2,5Mbit/s.
 
Vùng cung cấp dịch vụ 2:
- Tốc độ tải dữ liệu tối thiểu theo hướng xuống (Vdmin2): 2,5Mbit/s.
- Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng xuống (Vdavg2) ≥ 5Mbit/s.
- Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng lên (Vuavg) ≥  2,5Mbit/s.

Nguồn: vnpt.com.vn