00:00 26/05/2013

Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ điện thoại

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ điện thoại

Nguồn: vnpt.com.vn