00:00 30/06/2016

Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

Nguồn: vnpt.com.vn