VNPT | Dịch vụ điện thoại cố định
You are here >   Local_VNPT > Binh_Duong > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Dịch vụ điện thoại cố định
Cập nhật ngày: 17/11/2010 Facebook Youtube Youtube

1. Dịch vụ điện thoại nội hạt:


a. Khái niệm:


 Dịch vụ điện thoại nội hạt là dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng điện thoại cố định được thiết lập trong phạm vi địa giới hành chính của một Tỉnh/Thành phố.

b. Cách sử dụng:


 Để sử dụng điện thoại nội hạt trong tỉnh khách hàng chỉ cần quay đủ 7 chữ số đăng ký của thuê bao: 3XXXXXX
 
2. Dịch vụ  điện thoại liên tỉnh:


a. Khái niệm:


 Cuộc gọi điện thoại liên tỉnh là cuộc gọi điện thoại được thiết lập giữa một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố này đến một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố khác và ngược lại, thông qua mạng viễn thông liên tỉnh.


b. Cách sử dụng:


 Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại liên tỉnh khách hàng cần quay số như sau: 0 + AC + SN


Trong đó:


Chữ số 0 là mã truy nhập mạng liên tỉnh
AC (Area code): Mã vùng điện thoại cho các tỉnh, thành phố
SN (subscribe Number) là số thuê bao cần gọi
 
3. Dịch vụ điện thoại Quốc tế:


3.1 Dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp:


Khái niệm:


Dịch vụ gọi trực tiếp đi quốc tế là dịch vụ mà khách hàng có thể trực tiếp quay số trên máy điện thoại đến một thuê bao khác.

b. Cách sử dụng:


Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp đi quốc tế, khách hàng bấm theo công thức:
00 + CC + AC + SN


Trong đó:


00 là mã truy nhập gọi đi quốc tế;
CC (Country Code) là mã nước cần gọi
AC (Area code) là mã vùng của nước cần gọi
SN (Subscribe Number) là số máy điện thoại cần gọi

3.2 Dịch vụ điện thoại Quốc tế gọi số:


a. Khái niệm:


 Điện thoại gọi số là cuộc điện đàm mà người gọi quay số 110 gọi điện thoại viên quốc tế, cung cấp số điện thoại cần gọi đến ở các nước và yêu cầu nối thông. Điện thoại viên sẽ hoàn tất thủ tục tiếp thông để phục vụ khách đàm thoại.

b.Cách sử dụng:


Người gọi quay trực tiếp đến số 110 và yêu cầu điện thoại viên quốc tế tiếp thông đến một số máy điện thoại do người gọi định rõ ở một số nước khác trên thế giới.