Map
You are here >   Home > Map
Register   |  Login

1. Vùng cung cấp dịch vụ thoại

   Vùng cung cấp dịch vụ thoại

2. Vùng dịch vụ Data Internet 3G

   Vùng lõi (vùng cung cấp dịch vụ có tốc độ tải hướng xuống tối thiểu 1Mbit/s): Tốc độ trung bình Vdavg ≥ 1Mbit/s.

   Vùng biên (vùng cung cấp dịch vụ có tốc độ tải hướng xuống tối thiểu 256Kbit/s): Tốc độ trung bình Vdavg ≥ 256kbit/s.

             Vùng hỗn hợp (vùng biên và vùng lõi): Tốc độ trung bình Vuavg ≥ 256kbit/s.

3. Vùng dịch vụ Data Internet 4G

   Vùng lõi (vùng cung cấp dịch vụ có tốc độ tải hướng xuống tối thiểu 4Mbit/s): Tốc độ trung bình Vdavg ≥ 4Mbit/s.

   Vùng biên (vùng cung cấp dịch vụ có tốc độ tải hướng xuống tối thiểu 2Mbit/s): Tốc độ trung bình Vdavg ≥ 2Mbit/s.

            Vùng hỗn hợp (vùng biên và vùng lõi): Tốc độ trung bình Vuavg ≥ 1Mbit/s.