VNPT | Giới thiệu
You are here >   Intro
Register   |  Login
 

  HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn
Ông Trần Mạnh Hùng
 
Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Vô tuyến điện
Nơi đào tạo: ĐH Tổng hợp Washington - Mỹ,
ĐH Bách khoa Hà Nội

 

 
Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn
Ông Phạm Đức Long
   

 

 
Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn
Ông Nguyễn Mạnh Thắng
 

Tiến sỹ Điện tử Viễn thông

Nơi đào tạo:  Tokyo (Nhật Bản), ĐH Bách Khoa Tp.HCM

     

 

Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kinh tế lao động

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế quốc dân

               
 

 
 
Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn
Ông Nghiêm Phú Hoàn
   

 

 
Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn
Ông Đỗ Vũ Anh
   

Thạc sỹ  Viễn thông 

Nơi đào tạo: ĐH Kỹ thuật Budapest - Hungari

     

Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Hữu tuyến điện

Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kỹ thuật Thông tin liên lạc

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
 
Tổng Giám đốc Tập đoàn
Ông Phạm Đức Long
 

Tiến sỹ Điện tử Viễn thông

Nơi đào tạo: Tokyo (Nhật Bản),

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

 
 

 

 

 

 

 

 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn
Ông Lương Mạnh Hoàng
     
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Ông Tô Mạnh Cường
 

Thạc sỹ Điện tử Viễn thông, Kỹ sư Vô tuyến điện 

Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kỹ thuật Thông tin liên lạc

     

Thạc sỹ  Điện tử Viễn thông, Cử nhân QTKD 

Nơi đào tạo: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân

               

 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Ông Nguyễn Văn Nhiễn
   

 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn
Ông Ngô HùngTín
 

 


Thạc sỹ  QTKD, Kỹ sư Kinh tế Bưu điện, Cử nhân Luật

Nơi đào tạo: ĐH Kỹ thuật thông tin liên lạc, ĐH California (Mỹ)

     

 

 

Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Thông tin vô tuyến điện

Nơi đào tạo: Đại học PWU (Mỹ), Đại học Thông tin liên lạc Matxcova (Nga)

               
               

 

 

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG THAM MƯU:

 

1.      Văn phòng Tập đoàn

2.      Ban Tài chính - Chiến lược 

3.      Ban Kiểm soát nội bộ 

4.      Ban Nhân lực

5.      Ban Phát Triển thị trường

6.      Ban Kế toán - Tài chính

7.      Ban Chất lượng

8.      Ban Kế hoạch - Đầu tư

9.      Ban Công nghệ - Mạng

10.     Ban CNTT & Dịch vụ GTGT

11.     Ban Pháp chế - Thanh tra

 

 

Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014-2015