VNPT Nghệ An
You are here >   Local_VNPT > Nghe_An > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

 

Giám đốc: Ông Lê Đắc Kiên

* Các phòng ban trực thuộc:

1- Phòng Hành chính Tổng hợp. 

2- Phòng Tổ chức Lao động.

3- Phòng Kế hoạch Kinh doanh.

4- Phòng Mạng và Dịch vụ.

5- Phòng Đầu tư XDCB.

6- Phòng Tài chính Thống kê Kế toán.

7- Ban Quản Lý Dự án.

8- Trung tâm Dịch vụ - Khách hàng.

9- Trung tâm tin học.
       10. Trung tâm tính cước
       11. Trung tâm Điều hành Viễn thông
       12. Trung tâm Dịch vụ VT - CNTT.


* Các đơn vị trực thuộc:

1 -  Trung tâm Truyền dẫn cấp 2.

2 -  Trung tâm VT Vinh.

3 -  Trung tâm VT Anh Sơn

4 -  Trung tâm VT Con Cuông.

5 -  Trung tâm VT Cửa Lò.

6 -  Trung tâm VT Diễn Châu.

7 -  Trung tâm VT Đô Lương.

8 -  Trung tâm VT Hưng Nguyên.

9 -  Trung tâm VT Kỳ Sơn.

10 - Trung tâm VT Nam Đàn.

11 - Trung tâm VT Nghi Lộc.

12 - Trung tâm VT Nghĩa Đàn.

13 - Trung tâm VT Quế Phong.

14 - Trung tâm VT Quỳ Châu.

15 - Trung tâm VT Quỳ Hợp.

16 - Trung tâm VT Quỳnh Lưu.

17 - Trung tâm VT Thanh Chương.

18 - Trung tâm VT Tương Dương.

19 - Trung tâm VT Tân Kỳ.

20 - Trung tâm VT Yên Thành