VNPT Tây Ninh
You are here >   Local_VNPT > Tay_Ninh > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

  Viễn thông Tây Ninh được thành lập theo quyết định số 681/QĐ-TCCB/HĐQT, ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tách Bưu điện tỉnh Tây Ninh cũ thành 02 doanh nghiệp mới là Bưu điện tỉnh Tây Ninh (mới) và Viễn thông Tây Ninh,  chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2008.

 

      Viễn thông Tây Ninh là đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Hoạt động trên cơ sở Điều lệ hoạt động của Viễn thông Tây Ninh được ban hành theo quyết định số 682/QĐ – TCCB/HĐQT, ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

    Bộ máy tổ chức quản lý và sản xuất gồm 7 phòng ban chức năng tham mưu và 12 trung tâm sản xuất trực thuộc.